Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialna firma Malik Development.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej firmy przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane zbieramy w celu umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi. Twoje dane przetwarzamy na podstawie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osób zebrane w celu dochodzenia roszczeń są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel.

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. Dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w oparciu o ich zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

W celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO.

Dane te przetwarzamy w oparciu o zgodę osób składających zapytanie. Przekazanie tych informacji następuje wyłącznie na zasadzie dobrowolności i za Państwa zgodą, art. 6 ust. 1a RODO.

Podczas przeglądania naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, zapisujemy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę do naszego serwera. Zbieramy następujące dane, niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby przedstawić Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność
i bezpieczeństwo. Postawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO:

Adres IP, data i godzina zapytania, treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod odpowiedzi HTTP, przesłana ilość danych, przeglądarka, system operacyjny, język i wersja programu przeglądarki.

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw
i prywatności.